KFUMs arena-planer avslått

Enda en delseier for «Ekebergsletta for Alle». Plan- og bygningsetaten sier nei til arena på sletta. Vi skal ikke undervurdere hvor viktig det store oppmøtet i Bydelsutvalget 19. desember var. Tusen takk til alle om møtte og markerte sin støtte!

«Forslaget er i strid med overordnete planer som skal sikre at friområder ikke skal nedbygges. Forslaget er i strid med kommuneplan 2008 og 2009, kommunedelplan for grøntstruktur i Oslo, kommunedelplanen for torg og møteplasser samt forslag til kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone (…). Forslaget er videre i strid med RPR for barn og unge som skal styrke barn og unges interesser, noe nedbygging av friområde til boliger ikke gjør. I tillegg er planforslaget i strid med forslag til områdeprogram for Ekeberg by- og idrettspark (…) Plan- og bygningsetaten har også vurdert hovedmålene i overordnete planer og Oslo kommunepolitiske målsettinger der barn og unge skal sikres gode oppvekstvilkår og fremme folkehelse og trivsel. På bakgrunn av ovennevnte avslår Plan- og bygningsetaten å fremme privat reguleringsforslag for videre behandling.»

Hele saken kan leses her: http://www.dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/arena-planer-pa-ekeberg-avslatt-1.8292993

Reklamer