Det handler om politisk vilje

Innbyggerinitiativet for fredning av Ekebergsletta og friområdene på Brannfjell fikk 1400 underskrifter på tre uker. Dette er Oslorekord. Innstillingen om initiativet som Bystyret skal behandle onsdag 17.desember 13:00 er farget av vakre og velmenende ord om at det er viktig å ta vare på sletta framover, og at det er flott med folkelig engasjement. Men politikerenes velvilje er totalt uforpliktende. En fredning fra Stortinget, som 1400 osloborgere ber om, gir en helt annen sikkerhet for varig vern.

Politikerene har spurt kommuneadvokaten til råds om muligheten for å verne Ekebergsletta. Svaret er uklart. Dette svaret dytter politikerene foran seg i beslutningsprosessen. Hvis det hadde vært politisk vilje i Rådhuset til å verne sletta, så hadde de spurt om hvordan de skulle gå fram for å få dette til.

Det er interessant å kunne fastslå at når private utbyggere har søkt om å få bygge hist og her på våre felles friområder, har det vært uproblematisk å få dispensasjon. Hvis politikerene vil stå for sine vakre taler om viktigheten av å ta vare på Ekebergsletta for fremtidige generasjoner, så gjør de onsdag 17.desember et vedtak som starter et arbeide med sikte på varig vern.

MØT OPP opp i Rådhuset i morgen onsdag, og vis at vi er mange står opp for sletta med mer enn uforpliktende prat. Vi oppfordrer politikerene til å gjøre det samme!

 

Einy Langmoen

einylang@online.no

Reklamer

Møt opp i bystyresalen onsdag 17.12 kl. 13.00!

Tidspunkt for bystyrets behandling av innbyggerinitiativet blir onsdag mellom 13 og 14. Dette skjer i bystyresalen på Rådhuset. Møt opp! Møtet er åpent for alle, og ved at vi er mange legger vi press på politikerene!

Einy Langmoen

«Toppfotball Norge» på Ekebergsletta?

Fotballforbundet og Norsk Toppfotball har ikke gitt opp tanken om å etablere seg på Ekebergsletta. De sier blant annet: «Prosjektet Toppfotball Norge skal utarbeide en forretningsplan og levere en anbefaling om hvordan selskap skal se ut og hvor det skal lokaliseres. I forhold til det siste punktet, skal prosjektet utrede alternativene Ullevaal Stadion og Ekeberg (Campus Norway). Endelig beslutning om etablering av enheten fattes etter det av eiernes styrer.» Du finner vel knapt noe som strider mer mot slettas sjel enn dette! Les mer her:

http://www.fotball.no/nff/NFF-nyheter/2014/Et-felles-loft-med-Toppfotball-Norge/

 

Jannicke Birkevold

KFUM og fotballstadion på Ekebergsletta

Litt overaskende har KFUM utlyst et planprogram.
Dette er på tvers av de klare føringene som de fikk fra Plan og bygningsetaten i oppstartsmøte om at de synes planen er for omfattende. I oppstartsmøte fikk også KFUM beskjed om at de må utarbeide en konsekvensvurdering. Dette betyr at de må beskrive hva som er konsekvensene om planene gjennomføres og holde det
opp mot alternativet om å ikke gjøre noe (i realiteten foreslår de å konsekvensvurdere 4 ulike alternativer – les om det i planinitiativet som du finner her: http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saks…/showfile.asp…

Alle som bryr seg om Ekebergsletta har frist frem til 19/12 med å komme med sine innspill til både planinitiativet og til konsekvensvurderingen.
Dette er to ulike typer for innspill:
1) Innspill til planinitiativet. Her kan den enkelte kommentere planen slik som den er presentert i planinitiativet. Det er viktig at så mange som mulig kommer med innspill også i denne fasen. Om man gjentar argumentene som har kommet opp tidligere gjør det ingen ting!
2) Innspill til konsekvensvurderingen. Her kan alle komme med innspill til hva som skal konsekvensvurderes og hva som skal tas inn i denne analysen. Det kan f. eks være:
a. Trafikk
b. Parkering
c. Fugleliv
d. Dyreliv
e. Forsøpling
f. Støy
g. Lys
h. Virkning for landskapsprofil
i. Arkeologiske kartlegginger
j. Konsekvenser for neste generasjon
k. Privatisering av friluftsområde vs tilgang
for alle
l. Etc etc etc
Vi oppfordrer alle om å sende inn sine synspunkter på både 1) og 2).
Send dine innspill til : rw@lpo.no og pass på å sette postmottak@pbe.oslo.kommune.no på kopi.
Merk dine innspill med sak nr 201405684 KFUM Ekebergsletta

 

av Jannicke Birkevold

Uttalelse fra styret

Ekebergsletta for Alle ville sterkt foretrekke et vedtak i tråd med det opprinnelige prinsippvedtaket fra BU om at Ekebergsletta skal vernes mot fysiske installasjoner. Dersom skogen først skal bygges ut, kan vi likevel leve med et så restriktivt vedtak som dette. Planforslaget fra 2010 som vedtaket viser til, har en begrensning i bebygd areal på 500 kvadratmeter, kun en brøkdel av KFUMs forslag. Den klart angitte byggegrensen skjermer skogen i noen grad, og er helt uforenlig med et gedigent anlegg som KFUM ber om å få bygge, men gir KFUM den nødvendige muligheten til å utvide tribunekapasiteten. Innlemmelse av kommunens driftsstasjon i tribuneanlegget er et viktig element i planen, og Ekebergsletta for Alle vil se det som positivt at driftsstasjonen dermed kan flyttes bort fra Rodetomten.

Vi forventer nå at KFUM omarbeider forslaget til å være i tråd med planforslaget slik BU nå har bedt om, og begynner å vise magemål. Dersom BU sitt forslag blir vedtatt i bystyret, regner vi med at det settes endelig punktum for planene for Campus Norway på Ekebergsletta – og det er vi i Ekebergsletta for Alle svært fornøyde med.

BMS-komiteen sin innstilling

Saksdokumenter med  forslaget som ble vedtatt i BMS finner du her.

http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/BU/2014/2014_06_19/2014_06_19_sakskart.pdf

Vi er bekymret for at dette forslaget får flertall i BU i morgen, slik det fikk i BMS komiteen 14.juni. Dette skjedde på gunn av en oppsiktsvekkende kuvending av Høyre og Kristelig Folkeparti som tidligere har stilt seg bak BU’s vedtak om å verne sletta mot utbygging av faste installasjoner.

Styret i «Ekebergsletta for Alle» kommenterer vedtaket i et avisinnlegg som kommer i Nordstrand Blad i morgen 19.juni:

Et vedtak i BMS-komitéen eller BU med henvisning til planforslaget fra 2010 uten presisering av kotehøyden, er kun egnet til å tåkelegge partienes faktiske holdning. Nordstrand BU er nå gjort kjent med presiseringen som planmyndighetene gjorde om maksimal byggehøyde, og når BU henviser til planarbeidet fra 2010, forventer vi at presiseringen av kotehøyde inkluderes.
Alle ønsker velkommen et rikt utvalg av aktiviteter på sletta og i skogen, det være seg fotball, cricket, kiting, modellflyvning, frisbeegolf med mer. Saken er at vi ikke ønsker et arenaanlegg på 4800 kvadratmeter på vårt alles friområde – et anlegg som vil ødelegge skogsonen som omslutter sletta og som ytterligere privatiserer vårt felleseie.

Til alle dere som tenker på Ekebergslettas ve og vel: Møt opp i åpen halvtime kl 19:00 i Bydelshuset i Ekebergveien 243 og vis at dere bryr dere.

Innsigelse fra Jens Treider

Jeg har ved flere anledninger anledninger noe fleipete kalt Ekebergsletta og
Brannfjellområdet Osloborgernes «indrefilet». Man kverner ikke opp en
indrefilet fil kjøttfarse. Dessverre er Sletta nu på god vei til å bli farse, og
egentlig på flere måter! – med politikernes viten og vilje og bifall.

PROTEST PÅ PLANENE FOR ANLEGGELSE AV EN ARENA FOR KFUM
PÅ EKEBERGSLETTA.

Som deltaker i Eikabergtinget har jeg og vi aktivt forsøkt å delta i mange år
for å verne om Ekebergsletta nettopp for at vi ikke skal ødelegge den, f.eks.
ved at fasteinstallasjoner som bygninger, lysmaster o.a. skal ruinere
landskap og mulighetene for alle, og da mener jeg ALLE, til fritt å benytte
den til alle mulige aktiviteter. Friluftslivet for den generelle oslo-beboer er
udelt viktigst samtidig som at det aldri har hindret sportslige aktiviteter som
f.eks. fotball på gresslettene.

 Vi ser at det er iferd med å bli en grundig dreining til fordel for fotballen og har
vært det i en årrekke allerede. Eikabergtinget kom opp som en spontan
reaksjon på anleggelsen av en golfbane i sin tid, der en leietaker fikk
eksklusiv bruksrett på et stykke av sletta. Alle var enige om at det var
fullstendig uakseptabelt. Det samme skjer nu i langt større målestokk for
fotballinteressene: KMUF har allerede bredt seg ut i den sørlige delen av
Sletta og «burer seg inne og andre ute» ved høye gjerder og skyhøye
lysmaster. Bekkelaget sportsklubb har fått samme eksklusive bruksrett til et
drøyt stykke av Slettas midtre deler. De må le godt av oss nå, som trodde
på deres løfte om at det ikke ville vært aktuelt å sette opp gjerder og
lysstolper der! Slike massive installasjoner ruinerer fullstendig landskapet og
ødelegger både allmenhetens frie adgang her. Jeg protesterer på det
sterkeste på at dette bygges og at det nu ser ut til at Ekebergsletta blir
nedbygget slik.

Enda verre blir dette både for sletta og for Slettas naboområder, hvis KFUM’s
planer tillates realisert. Her vises det ikke «magemål» fra sportsklubbens
side. Min mening er at de helt distanserer seg fra den generelle oslobeboers
interesser og kun ser hva som kan gagne egne interesser og ikke minst
ambisjoner. Naboer og naboskap teller så visst enda mindre for dem. Jeg er
svært skuffet, og ikke lite sint, hvis Oslos politikere sentralt og på lokalt plan
lar seg utnytte til å tillate denne ødeleggelsen og tillater meg på allmenhetens
vegne å protestere på det skarpest mot videreføringen av dette tiltaket.
Det er snakk om at 3000 tilskuere skal få plass i anlegget. Det vil si at enten
må ytterligere store deler av sletta tillates lagt ut til parkering, eller så blir det
et grundig kaos i alle boligveiene i vid omkrets. Det betyr at boligområdene
påføres en trafikkbelastning i lange perioder, som det ikke har mulighet for å
assimilere og som vil gi et grundig parkeringskaos her. Det er dårlig nok som det er.

Med hilsen
Jens Treider

KFUM i bydelsutvalget 19.6

Førstkommende torsdag, 19. juni 19:00, skal KFUM sin utbygging på Ekebergsletta behandles i Bydelsutvalget. Høyre og KrF er nå blitt positive til å bygge ned mer av sletta, og saken ligger derfor an til å bli vedtatt. 
Det er viktig at alle møter opp i åpen halvtime fra 19:00 til 19:30 i Ekebergveien 243, og viser at nok er nok! Det har allerede blitt bygget for mye, og nå er det på tide å begynne å diskutere hvordan vi kan gi områder på sletta tilbake til allmen og fri bruk.
I tillegg til å møte opp, ønsker vi at du sender mail til postmottak@bns.oslo.kommune.no med kopi til arve.edvardsen@online.no og per.morstad@bns.oslo.kommune.no
Der skriver du hvem du er, at du er mot utbyggingen med en kort begrunnelse, og gjerne noen ord om hvordan du ønsker at sletta skal brukes. Hvis du har litt ekstra tid, lager du innsigelsen mot KFUM utbyggingen som et eget dokument. Det ser bra ut, og da er det større sjanse for at det blir videreformidlet til hele BU.
 
Saken heter 59/14 KFUM-utbygging på Ekebergsletta.
 
Her er to tidligere innsendte klager, dersom noen vil ha litt ekstra inspirasjon. Disse to er imidlertid ganske omfattende. Det vi oppfordrer dere til, kan ha en kort og enkel form som gir uttrykk for en aksjon.

Ønsker Rodetomta tilbake til grøntområde

Plan- og bygningsetatens forslag om servicebygg på Rodetomta ble behandlet i bydel Nordstrands byutviklingskomité (BMS). Det tverrpolitiske samarbeidet i BMS for sletta sto nok en gang fast på sitt standpunkt om at vi ønsker grøntarealer her, ikke bygninger. 

Vedtaket lyder som følgende: 

Lokalpartiene på Nordstrand støtter BMS komiteen sin innstilling til BU angående bygging av ny driftssentral på Ekebergsletta. Forslag om å omregulere det gamle driftsstasjonsområdet til et permanent servicebygg avvises, og kommunen bes om å finne plass til dette på andre siden av Ekebergveien i nærheten av eksisterende bygningsmasse.

Les dekning av saken i Nordstrands Blad her: http://www.dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/onsker-gronn-slette-ikke-toaletter-her-1.8293068