Uttalelse fra styret

Ekebergsletta for Alle ville sterkt foretrekke et vedtak i tråd med det opprinnelige prinsippvedtaket fra BU om at Ekebergsletta skal vernes mot fysiske installasjoner. Dersom skogen først skal bygges ut, kan vi likevel leve med et så restriktivt vedtak som dette. Planforslaget fra 2010 som vedtaket viser til, har en begrensning i bebygd areal på 500 kvadratmeter, kun en brøkdel av KFUMs forslag. Den klart angitte byggegrensen skjermer skogen i noen grad, og er helt uforenlig med et gedigent anlegg som KFUM ber om å få bygge, men gir KFUM den nødvendige muligheten til å utvide tribunekapasiteten. Innlemmelse av kommunens driftsstasjon i tribuneanlegget er et viktig element i planen, og Ekebergsletta for Alle vil se det som positivt at driftsstasjonen dermed kan flyttes bort fra Rodetomten.

Vi forventer nå at KFUM omarbeider forslaget til å være i tråd med planforslaget slik BU nå har bedt om, og begynner å vise magemål. Dersom BU sitt forslag blir vedtatt i bystyret, regner vi med at det settes endelig punktum for planene for Campus Norway på Ekebergsletta – og det er vi i Ekebergsletta for Alle svært fornøyde med.

BMS-komiteen sin innstilling

Saksdokumenter med  forslaget som ble vedtatt i BMS finner du her.

http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/BU/2014/2014_06_19/2014_06_19_sakskart.pdf

Vi er bekymret for at dette forslaget får flertall i BU i morgen, slik det fikk i BMS komiteen 14.juni. Dette skjedde på gunn av en oppsiktsvekkende kuvending av Høyre og Kristelig Folkeparti som tidligere har stilt seg bak BU’s vedtak om å verne sletta mot utbygging av faste installasjoner.

Styret i «Ekebergsletta for Alle» kommenterer vedtaket i et avisinnlegg som kommer i Nordstrand Blad i morgen 19.juni:

Et vedtak i BMS-komitéen eller BU med henvisning til planforslaget fra 2010 uten presisering av kotehøyden, er kun egnet til å tåkelegge partienes faktiske holdning. Nordstrand BU er nå gjort kjent med presiseringen som planmyndighetene gjorde om maksimal byggehøyde, og når BU henviser til planarbeidet fra 2010, forventer vi at presiseringen av kotehøyde inkluderes.
Alle ønsker velkommen et rikt utvalg av aktiviteter på sletta og i skogen, det være seg fotball, cricket, kiting, modellflyvning, frisbeegolf med mer. Saken er at vi ikke ønsker et arenaanlegg på 4800 kvadratmeter på vårt alles friområde – et anlegg som vil ødelegge skogsonen som omslutter sletta og som ytterligere privatiserer vårt felleseie.

Til alle dere som tenker på Ekebergslettas ve og vel: Møt opp i åpen halvtime kl 19:00 i Bydelshuset i Ekebergveien 243 og vis at dere bryr dere.

Innsigelse fra Jens Treider

Jeg har ved flere anledninger anledninger noe fleipete kalt Ekebergsletta og
Brannfjellområdet Osloborgernes «indrefilet». Man kverner ikke opp en
indrefilet fil kjøttfarse. Dessverre er Sletta nu på god vei til å bli farse, og
egentlig på flere måter! – med politikernes viten og vilje og bifall.

PROTEST PÅ PLANENE FOR ANLEGGELSE AV EN ARENA FOR KFUM
PÅ EKEBERGSLETTA.

Som deltaker i Eikabergtinget har jeg og vi aktivt forsøkt å delta i mange år
for å verne om Ekebergsletta nettopp for at vi ikke skal ødelegge den, f.eks.
ved at fasteinstallasjoner som bygninger, lysmaster o.a. skal ruinere
landskap og mulighetene for alle, og da mener jeg ALLE, til fritt å benytte
den til alle mulige aktiviteter. Friluftslivet for den generelle oslo-beboer er
udelt viktigst samtidig som at det aldri har hindret sportslige aktiviteter som
f.eks. fotball på gresslettene.

 Vi ser at det er iferd med å bli en grundig dreining til fordel for fotballen og har
vært det i en årrekke allerede. Eikabergtinget kom opp som en spontan
reaksjon på anleggelsen av en golfbane i sin tid, der en leietaker fikk
eksklusiv bruksrett på et stykke av sletta. Alle var enige om at det var
fullstendig uakseptabelt. Det samme skjer nu i langt større målestokk for
fotballinteressene: KMUF har allerede bredt seg ut i den sørlige delen av
Sletta og «burer seg inne og andre ute» ved høye gjerder og skyhøye
lysmaster. Bekkelaget sportsklubb har fått samme eksklusive bruksrett til et
drøyt stykke av Slettas midtre deler. De må le godt av oss nå, som trodde
på deres løfte om at det ikke ville vært aktuelt å sette opp gjerder og
lysstolper der! Slike massive installasjoner ruinerer fullstendig landskapet og
ødelegger både allmenhetens frie adgang her. Jeg protesterer på det
sterkeste på at dette bygges og at det nu ser ut til at Ekebergsletta blir
nedbygget slik.

Enda verre blir dette både for sletta og for Slettas naboområder, hvis KFUM’s
planer tillates realisert. Her vises det ikke «magemål» fra sportsklubbens
side. Min mening er at de helt distanserer seg fra den generelle oslobeboers
interesser og kun ser hva som kan gagne egne interesser og ikke minst
ambisjoner. Naboer og naboskap teller så visst enda mindre for dem. Jeg er
svært skuffet, og ikke lite sint, hvis Oslos politikere sentralt og på lokalt plan
lar seg utnytte til å tillate denne ødeleggelsen og tillater meg på allmenhetens
vegne å protestere på det skarpest mot videreføringen av dette tiltaket.
Det er snakk om at 3000 tilskuere skal få plass i anlegget. Det vil si at enten
må ytterligere store deler av sletta tillates lagt ut til parkering, eller så blir det
et grundig kaos i alle boligveiene i vid omkrets. Det betyr at boligområdene
påføres en trafikkbelastning i lange perioder, som det ikke har mulighet for å
assimilere og som vil gi et grundig parkeringskaos her. Det er dårlig nok som det er.

Med hilsen
Jens Treider

KFUM i bydelsutvalget 19.6

Førstkommende torsdag, 19. juni 19:00, skal KFUM sin utbygging på Ekebergsletta behandles i Bydelsutvalget. Høyre og KrF er nå blitt positive til å bygge ned mer av sletta, og saken ligger derfor an til å bli vedtatt. 
Det er viktig at alle møter opp i åpen halvtime fra 19:00 til 19:30 i Ekebergveien 243, og viser at nok er nok! Det har allerede blitt bygget for mye, og nå er det på tide å begynne å diskutere hvordan vi kan gi områder på sletta tilbake til allmen og fri bruk.
I tillegg til å møte opp, ønsker vi at du sender mail til postmottak@bns.oslo.kommune.no med kopi til arve.edvardsen@online.no og per.morstad@bns.oslo.kommune.no
Der skriver du hvem du er, at du er mot utbyggingen med en kort begrunnelse, og gjerne noen ord om hvordan du ønsker at sletta skal brukes. Hvis du har litt ekstra tid, lager du innsigelsen mot KFUM utbyggingen som et eget dokument. Det ser bra ut, og da er det større sjanse for at det blir videreformidlet til hele BU.
 
Saken heter 59/14 KFUM-utbygging på Ekebergsletta.
 
Her er to tidligere innsendte klager, dersom noen vil ha litt ekstra inspirasjon. Disse to er imidlertid ganske omfattende. Det vi oppfordrer dere til, kan ha en kort og enkel form som gir uttrykk for en aksjon.

Ønsker Rodetomta tilbake til grøntområde

Plan- og bygningsetatens forslag om servicebygg på Rodetomta ble behandlet i bydel Nordstrands byutviklingskomité (BMS). Det tverrpolitiske samarbeidet i BMS for sletta sto nok en gang fast på sitt standpunkt om at vi ønsker grøntarealer her, ikke bygninger. 

Vedtaket lyder som følgende: 

Lokalpartiene på Nordstrand støtter BMS komiteen sin innstilling til BU angående bygging av ny driftssentral på Ekebergsletta. Forslag om å omregulere det gamle driftsstasjonsområdet til et permanent servicebygg avvises, og kommunen bes om å finne plass til dette på andre siden av Ekebergveien i nærheten av eksisterende bygningsmasse.

Les dekning av saken i Nordstrands Blad her: http://www.dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/onsker-gronn-slette-ikke-toaletter-her-1.8293068

KFUMs arena-planer avslått

Enda en delseier for «Ekebergsletta for Alle». Plan- og bygningsetaten sier nei til arena på sletta. Vi skal ikke undervurdere hvor viktig det store oppmøtet i Bydelsutvalget 19. desember var. Tusen takk til alle om møtte og markerte sin støtte!

«Forslaget er i strid med overordnete planer som skal sikre at friområder ikke skal nedbygges. Forslaget er i strid med kommuneplan 2008 og 2009, kommunedelplan for grøntstruktur i Oslo, kommunedelplanen for torg og møteplasser samt forslag til kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone (…). Forslaget er videre i strid med RPR for barn og unge som skal styrke barn og unges interesser, noe nedbygging av friområde til boliger ikke gjør. I tillegg er planforslaget i strid med forslag til områdeprogram for Ekeberg by- og idrettspark (…) Plan- og bygningsetaten har også vurdert hovedmålene i overordnete planer og Oslo kommunepolitiske målsettinger der barn og unge skal sikres gode oppvekstvilkår og fremme folkehelse og trivsel. På bakgrunn av ovennevnte avslår Plan- og bygningsetaten å fremme privat reguleringsforslag for videre behandling.»

Hele saken kan leses her: http://www.dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/arena-planer-pa-ekeberg-avslatt-1.8292993

Ekebergsletta og lokaldemokratiet

Jann Ove Druglimo har tirsdag den 14. januar et leserinnlegg om Ekebergsletta på trykk i Aftenposten. «Torsdag 19. desember 2013 vedtok Nordstrand bydelsutvalg med 14 mot 1 stemmer å si nei til KFUMs gigantiske utbyggingsplan på Ekebergsletta. Dette er en … Les videre